دانش آموز شماره ۲

 

 

خانم اتحادی از تبریز از تراز 5300 مهر ماه به تراز 7400 ( رتبه دو رقمی ) اسفند ماه رسیده….

 

اتحادی-24مهر

اتحادی-22 آبان

اتحادی-23 بهمن

اتحادی-14اسفند

اتحادی-21اسفند

 

 

نمودار پیشرفت تحصیلی